Általános szerződési feltételek

HATÁLYOS: 2019. JANUÁR 1.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Papp Gábor egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a vadaszkenyelem.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a vadaszkenyelem.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Fontos megjegyezni, hogy a vadaszkenyelem.hu weboldalon nem történik közvetlen értékesítés. A weboldal nem tartalmaz árakat és nem ad konkrét lehetöséget rendelések leadására. A vadaszkenyelem.hu weboldal a Szolgáltató termékeinek bemutatására szolgál és lehetőséget ad az Ügyfélnek a kapcsolatfelvételre a Szolgáltatóval.

Szolgáltató Adatai:

Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól.

A szállítási határidő átlagosan 1 - 8 hét  , a rendelt terméktől függően, melyet visszaigazolásban közlünk.

Szavatosság, jótállás

A vevőt az eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve – amennyiben a vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – jótállási jogok, melyeket számára a Ptk. 6:157.§ szabályai, illetve bruttó 10.000 Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendeletben foglaltak biztosítanak számára.

Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa
a vadaszkenyelem.hu ügyfélszolgálatát az info@vadaszkenyelem.hu email címen. A vevő a szavatossági, illetve a jótállási igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti, és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti.

Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 6:159.§-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint:

Az eladó mentesül a vevő szerződésre való elállásra vagy megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelő határidőn belül a vevő számára elfogadható módon a dolgot kijavítja, vagy a hiányzó dolgot pótolja.

Jelentéktelen hiba esetén nincs helye elállásnak.

A szavatosság, illetve a jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy:

Javítás, és áthúzás esetén a jótállás a kijavított, vagy cserélt anyagokra vonatkozik (töltőanyag, szövet, stb.) a nem javított, vagy cserélt anyagokért a Szolgáltató felelőséget nem vállal.

Szolgáltató a helyszíni javításoknál körültekintően jár el, hogy a helyszínen semmilyen személyi, vagy anyagi kár ne történhessen, amennyiben ez mégis bekövetkezik, cégünk teljes felelőséget vállal.

Helyszíni javításoknál, az ügyfélnek gondoskodnia kell (a körülményekhez mérten) a szabad terület biztosításához. (pl. személy, kisállat, törékeny, instabil dolgok) elhelyezése az adott terület környékéről. Amennyiben ez figyelmeztetés ellenében sem történik meg, úgy felelőséget nem vállalunk.

Jótállási és Szavatossági feltételek

A termékek gyártási határideje, a szövetválasztás és a típus függvényében változhat és hozzávetőleges időpontot takar. A rendeléssel együtt a Vevő tudomásul veszi, hogy a gyártón kívül álló okok miatt (szövethiány) a gyártási határidő módosulhat. A gyártási idő általában kb 6-8 hét.

A megadott árak általános forgalmi adóval terhelten, a kiszállítási költség nélkül kerülnek feltüntetésre. A rendelés leadásának feltétele a vevő nevének és számlázási címének megadása, a szállítási cím megadása, a szállítási mód megjelölés. A rendelés leadását követően Szolgáltató e-mailen megerősítést küld Vevőnek a rendelés adatainak feltüntetésével. A termék elkészültéről, Szolgáltató e-mailen értesíti Vevőt, ezt követően történik a számla kiállítása és annak Vevő számára történő személyes, vagy elektronikus formai átadása.

Ha a megbeszélt időpontban a Felhasználó hibájából, a helyszínen nem történik meg a termék átvétele, a következő szállítás minden költsége a Felhasználót terheli.

Az Eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor a bútort az előírásoknak és a megrendelésnek megfelelően a megadott szállítási címen azt átadásra előkészítette és erről a Vevőt igazolható módon értesítette. A szerződés mindenképpen teljesítettnek minősül, amennyiben a Vevő a bútort átvette.

Vásárló által felbérelt fuvarossal, illetve a vásárló saját maga által történő szállítás esetén a szállítási sérülésekért felelősséget vállalni nem tudunk.

Amennyiben nem kéri szállítási szolgáltatásunkat, vagy a bútor elkészültéről értesítettük, és a terméket nem fogadja, a kiértesítéstől számított 3 munkanapig tudjuk tárolni térítés mentesen.

Amennyiben kiértesítettük, és a 3. nap után nem veszi át a terméket, úgy bruttó napi 1500 Ft-ot számítunk fel tárolási díjként.

Az egyedileg gyárttatott bútorok esetében a gyártás megkezdéséhez előleg megfizetése szükséges melyet a megrendelő utalással, vagy készpénzzel fizethet meg. Ennek a mértéke függ az adott bútor jellegétől. Az előleg pontos összegéről a megrendelő és a szolgáltató a vásárlás visszaigazolásával egyidejűleg egyeznek meg. Általánosan a vásárlás értékének 40 százaléka.

A bútor árából fennmaradt hátralékot, utalás, vagy készpénzes megfizetéssel rendezheti, a termék elkészülte, helyszíni átvétele után.

Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.

Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.

Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.